Regulamin świadczenia usług elektronicznych w ramach serwisu Tradercom Investments

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa (1) zasady korzystania z serwisu elektronicznego TRADERCOM INVESTMENTS pod adresem www.tradercom.pl (dalej: „Serwis”) oraz (2) treść zastrzeżeń prawnych.

I DOSTAWCA

Dostawcą treści udostępnianych w ramach serwisu pod adresem www.tradercom.pl (dalej: „Serwis”) i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Piotr Grela prowadzący przedsiębiorstwo pod nazwą „ Piotr Grela Tradercom Investments” (dalej: „TRADERCOM INVESTMENTS” lub „Dostawca”), wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Gdyni pod numerem 73270.

II TREŚĆ

Treści udostępniane w ramach Serwisu dotyczą analizy rynków terminowych jak również własnych inwestycji krótkoterminowych autora. Treści nie stanowią porad ani rekomendacji dla użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy” lub „Użytkownik”) – są wyłącznie prywatnymi opiniami Dostawcy.

III DOSTĘP

Dostęp do treści udostępnianych w ramach Serwisu i status Użytkownika uzyskuje się wskutek rejestracji na stronie internetowej pod adresem http://dev.tradercom.pl oraz dokonania opłaty dostępowej. Wysokość opłaty dostępowej określa cennik zawarty pod tym samym adresem.

IV DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

TRADERCOM INVESTMENTS, jako administrator danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w ramach Serwisu, dba o bezpieczeństwo danych przekazanych przez użytkowników w ramach rejestracji w Serwisie i korzystania z Serwisu, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. TRADERCOM INVESTMENTS zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez TRADERCOM INVESTMENTS została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu rejestracji zbioru danych osobowych. Informacje zawarte w logach systemowych w ramach Serwisu mogą zawierać różne dane, np. adres IP. TRADERCOM INVESTMENTS wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw TRADERCOM INVESTMENTS , próby włamania lub innego działania na szkodę TRADERCOM INVESTMENTS . Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.

V INFORMACJA HANDLOWA

TRADERCOM INVESTMENTS zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną TRADERCOM INVESTMENTS i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VI PRAWA AUTORSKIE

TRADERCOM INVESTMENTS jest podmiotem majątkowych praw autorskich do treści podlegających ochronie prawno-autorskiej na podstawie ustawy z dnia 2 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub jest upoważniony do korzystania z treści udostępnionych w ramach Serwisu na podstawie stosownego upoważnienia lub licencji. Korzystanie przez osoby trzecie w postaci zwielokrotniania (kopiowania) i rozpowszechniania treści udostępnionych w Serwisie przez osobę trzecią wymaga pisemnej zgody TRADERCOM INVESTMENTS.

VII ZNAK TOWAROWY

TRADERCOM INVESTMENTS jest wyłącznym podmiotem praw do znaku towarowego TRADERCOM INVESTMENTS w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej. Korzystanie ze znaku towarowego TRADERCOM INVESTMENTS oraz innych znaków towarowych udostępnionych w ramach Serwisu wymaga pisemnej zgody TRADERCOM INVESTMENTS.

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ

TRADERCOM INVESTMENTS nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych Użytkowników.
TRADERCOM INVESTMENTS nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i rozwoju rozwiązań systemowo-technicznych Serwisu.
TRADERCOM INVESTMENTS nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników, w tym decyzje inwestycyjne Użytkowników podejmowane na podstawie treści publikowanych przez TRADERCOM INVESTMENTS zawartych w Serwisie.

IX POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

Postanowienia niniejszego punktu dotyczą rzeczy ruchomych sprzedawanych i treści cyfrowych konsumentom za pośrednictwem z serwisu elektronicznego TRADERCOM INVESTMENTS.

TRADERCOM INVESTMENTS ma obowiązek dostarczyć kupiony towar bez wad. TRADERCOM INVESTMENTS jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. W przypadku gdy adres wysyłki jest inny niż Polska, należy również doliczyć dodatkowe 7 dni na dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską.

Płatność za zamówiony towar powinna nastąpić do 7 dni od złożenia zamówienia. Może ona nastąpić kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym

Informacje dla Klienta będącego konsumentem, dotyczące:

 1. a) sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy
  b) kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument;
  c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą

Zostały zawarte w wzorze pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Klient ma prawo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). TRADERCOM INVESTMENTS nie udziela innych dodatkowych gwarancji.

TRADERCOM INVESTMENTS dołoży starań, aby wszelkie reklamacje zostały rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni liczonych od dnia wpłynięcia reklamowanego towaru. Na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), TRADERCOM INVESTMENTS w terminie 14 dni od złożenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszonego przez klienta będącego konsumentem żądania.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

TRADERCOM INVESTMENTS nie przyjął kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

TRADERCOM INVESTMENTS nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić.

X PRAWO DOSTAWCY

W wypadku umożliwienia Użytkownikowi zamieszczania w Serwisie swoich treści, w tym za pośrednictwem forum internetowego, Dostawca może uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do takiej funkcji, jeśli uzna, że istnieje ryzyko, że publikowane za pośrednictwem Serwisu treści Użytkownika stanowią naruszenie prawa.

XI POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu tradercom.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

XII ODESŁANIE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa.

XIII KONTAKT

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Serwisu można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem info@tradercom.pl

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy [plik pdf]